تحلیل آنالیز نظرات کاربر

در آرالیزا کامپیوتر با استفاده از یادگیری عمیق نظرات کاربران را تحلیل میکند. آرالیزا میفهمد کاربران درباره چه جنبه ای از محصول صحبت کرده و اینکه آیا درباره آن جنبه مثبت گفته اند یا منفی. با آرالیزا دیگر نیاز به خواندن چندصد نظر را ندارید. هوش مصنوعی آن ها را می خواند و نتایج را به شما اعلام می کند. ​​​​​​​

aralysa.faraadid.com


به ما بپیوندید
Follow Us